• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Greve von Liljenstedt (1655 - 1732)

Gravvård

Av alla gravmonument på pommersk mark, anses gravmonumentet över greve von Liljenstedt vara det mest kända från barocktiden. Det har skapats av den nederländske bildhuggarmästaren Johann Baptist Xavery.

Greven föddes den 14 juni 1655 i Björneborg i västra Finland, och avled den 26 september 1732 på sitt slott i Divitz. På gravstenen finner vi en inskription, av vilken man kan tyda grevens utomordentliga kunskaper:

"Högvälborne och magnifike Herr Johannes, Gref von Liljenstedt, Friherre af Anoila, Herre till Divitz...ledamot af de Svenske Riksens råd och Förste President utaf Högsta Konungsliga Domstolen uti Wismar...: med Sälsynte andlige Gåfvor beskärad, medelst Giärningar & Förtienste för dess Fosterland i allom Vetenskap Flertalet öfrige Lärde öfverlägsen och yttermera, att honom intet månde fattas, äfven i Diktarkonsten til de yppersta räknad...hvilar her, afsomnad ålderstigen efter ärorik Tienst hos fyra Konungar inom dess Fosterland & äfvenså utom detta, sampt efter ett i Fromhet & Visdom tilbragt Lif."

Greve von Lillienstedts gravvård , In der Marienkirche
---