• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Einführung

Redan i Stralsunds hamnordning från 1278 omnämns hamnar i södra Sverige som möjliga mål för den inhemska sjöfarten. Först med Hansans uppkomst blev dock de svenska hamnarna riktigt viktiga. Det gällde även för stödjepunkten Visby på Gotland. Kontakterna mellan Sverige och Stralsund skulle komma att intensifieras betydligt, om än inte helt frivilligt. Stralsunds borgmästare Lambert Steinwich var talesman för det parti i rådhuset som ville göra motstånd mot de ”kejserliga”.

1628 förde han så hemliga långdragna förhandlingar med den svenske kungen Gustav II Adolf, vilka så småningom skulle utmynna i en allians med Sverige. Den 25 juni 1628 undertecknades alliansfördraget som i slutändan medförde att Wallenstein fick häva sin belägring av staden. Därför firas ”Wallensteintage” (Wallensteindagarna) nuförtiden i juli. I den Westfaliska freden 1648 tillerkändes Vorpommern och sålunda även Stralsund den svenska kronan. Därmed ratificerades det som i praktiken hade gällt ända sedan 1628.
 De följande 167 åren kunde man alltså med fog säga:
 ”Välkommen till södra Sverige!”

Endast 5 år under denna epok, 1715-1720, hörde inte Stralsund till Sverige.
Efter Napoleons nederlag bestämdes det 1815 på Wienerkongressen att Stralsund skulle bli preussiskt. Förbindelserna med Sverige upphörde dock inte för det, utan de förändrades bara med tiden. Till en början möjliggjorde postbåtar förbindelserna och sedan 1909 existerade färjelinjen Sassnitz-Trelleborg. När Rügendammen blev klar 1936 förkortades restiden mellan Stralsund och Sverige ytterligare. Idag vittnar Tysk-Svenska Sällskapet och vänortsförbindelserna med Malmö och Trelleborg om den goda grannsämjan. Låt oss nu vandra genom staden vid Strelasund och leta efter svenska spår.

---